Escoltar

Funció i objectius

Els objectius del projecte Turisme cultural: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur són:

1. Analitzar quines són les actuacions existents entorn al turisme cultural, tant des d’un punt de vista teòric com pràctic.

2. Conèixer exemples d’aplicació del turisme cultural fora de les Illes Balears per tal de poder transferir-los i adequar-los a l’àmbit balear.

3. Concretar els àmbits que calen ésser inclosos dins el turisme cultural com el museístic, les galeries d’art, els monuments o el món de l’espectacle, entre d’altres.

4. Diagnosticar quins factors són beneficiaris o perjudicials per aquesta modalitat turística.

5. Col·laborar en la recerca dins l’àmbit del Campus d’Excel·lència en Turisme de la Universitat de Girona i de la UIB.

6. Col·laborar en el marc de la recerca amb l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea.

7. Proposar solucions i/o alternatives entorn al turisme cultural per aconseguir integrar-lo dins l’economia terciària balear.

8. Definir actuacions concretes per fomentar aquest model turístic.

9. Intercanviar idees i experiències amb els professionals relacionats amb el turisme cultural.

10.Presentar un projecte de turisme cultural a l’empresariat interessat en la temàtica.

11.Presentar un projecte de turisme cultural a les institucions públiques amb les especificitats pertinents per a les oficines d’informació turística.

12.Proposar un conjunt d’accions formatives i informatives dirigides als professionals.

El procediment a seguir per dur a terme el projecte consta de diferents fases, concretades en diversos àmbits de recerca i anàlisis.

Fase 1: Realitzar un estudi de l’estat de la qüestió en què es troba aquesta modalitat turística a l’arxipèlag. Analitzar les mesures aplicades en l’àmbit del turisme cultural fora de les Illes Balears, concretament en aquells territoris estudiats pels experts incorporats al nostre grup de recerca d’Itàlia i Espanya, sobretot de la Mediterrània occidental posant esment en l’estudi dels punts forts i oportunitats que poden oferir al nostre territori.

Fase 2: Avaluar els elements que beneficien i perjudiquen el turisme cultural a les Illes Balears i oferir alternatives amb aplicació viable per a l’economia de la Comunitat Autònoma. En aquesta fase s’establirà contacte directe amb agents turístics i es concretaran mesures d’actuació.

Fase 3: La difusió guanya un pes específic en aquesta darrera fase. Les anàlisis i diagnòstics realitzats ens permetran oferir perspectives de futur específiques i adients tant pel sector públic com privat. Així mateix es posaran a l’abast mecanismes d’informació i formació específics per als professionals. Els resultats de la investigació quedaran palesos a un portal web, en la celebració d’un seminari especialitzat i la publicació en format llibre de les conclusions extretes.