Escoltar

El Projecte

«Turisme cultural: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur» és un projecte que rep l’ajuda de la Càtedra d’Estudis Turístics Meliá Hotels International de la Facultat de Turisme Universitat de les Illes Balears. A continuació us presentam una breu descripció del projecte.

El turisme cultural com objecte d’estudi

A partir de la realitat del turisme cultural, des del començament del segle XXI pretenem presentar un diagnòstic del moment present i unes perspectives de futur a partir de les immenses possibilitats del patrimoni natural, històric i artístic de les Illes Balears.

Des de temps enrere existeix una tradició d’oferta de turisme cultural amb un consum que ha estat desigual a les diverses etapes històriques. També cal remarcar que han existit continuïtats i canvis, tant a l’oferta turística com a la informació turística i a la formació dels agents turístics.

Aquest projecte, pretén, en primer lloc fer balanç de la realitat actual del turisme cultural a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera establint uns mecanismes d’anàlisi comparatiu amb la resta del Mediterrani nord-occidental.

A la vegada, un dels objectius és interrelacionar aquest turisme cultural amb les altres modalitats turístiques. Volem que el turisme cultural no sigui un segment estancat ni un producte estrictament elitista.

A partir del diagnòstic posarem al dia l’oferta de turisme cultural en el temps present i oferirem una informació i una formació a les empreses i institucions responsables del turisme que ho desitgessin, sempre oferint noves vies i possibilitats a les ja existents.

Proposarem canvis i innovacions en els mecanismes d’informació turística tant de les institucions públiques com de les empreses. La recerca efectuada redundaran amb l’ampliació de perspectives de futur d’empreses turístiques existents i tal vegada de noves empreses que es creessin.

Col·laboracions internacionals

S’ha format un equip amb persones que treballam majoritàriament a les Illes Balears però també a Girona i Sardenya. L’experiència en recerca i en el món professional pensam que ens ha ofert la possibilitat de conèixer la realitat de la temàtica que plantejam en aquests àmbits geogràfics esmentats.

Pel que fa a Girona, cal assenyalar que s’han establert lligams i projectes de treball en equip dins el marc del Campus d’Excel·lència en Turisme que existeix entre la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears.

La col·laboració amb la Universitat de Cagliari anirà de de la mà del Dr. Luciano Gallinari, qui ens ajuda a establir els paral·lelismes entre les Illes i el marc mediterrani i del professor Martino Contu. Precisament, la Universitat de les Illes Balears té un conveni signat amb l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea del CNR del qual Gallinari n’és investigador i amb el Centro Studi sulla Sardegna e sui rapporti storici, culturali, sociali ed economici con l’Europa e l’America Latina del qual Contu és president.

Al mateix temps, som coneixedors dels estudis realitzats per l’Organització Mundial del Turisme, en els sectors professionals del turisme i universitats amb estudis de turisme de l’àmbit del Mediterrani nord-occidental.

Pensam que és necessari donar un nou impuls a tot el que envolta el tema cultural per totes les possibilitats que ofereix i pel gran poder d’atracció que tenen les nostres Illes.